SZANOWNI KLIENCI!

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 R. W CELU WYSTAWIENIA FAKTURY DO PARAGONU NALEŻY PODAĆ NUMER NIP PRZED JEGO WYDRUKIEM.

ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIENIA FAKTURY OD RAZU.

NIE DOTYCZY TO FAKTURY DO PARAGONU DLA OSOBY PRYWATNEJ.

Regulamin sklepu internetowego Missio-Polonia Wydawnictwo Papieskich Dzieł Misyjnych

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem zorganizowanego systemu sprzedaży w postaci sklepu internetowego, oferującego swoje produkty pod adresem internetowym: www.missio.pl

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z:

 •     adresu poczty elektronicznej: finansepdm@missio.org.pl lub zamowienia@missio.org.pl

 •     telefonicznie pod numerami telefonu: 22 536 90 22 lub 22 536 90 23 w godzinach pracy Sklepu.

Definicje

 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Sprzedawca – Missio-Polonia Wydawnictwo Papieskich dzieł Misyjnych z siedzibą pod adresem: Skwer Kardynała Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa. NIP: 527-00-17-705, REGON: 04009936100024.
 • Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia.
 • Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu (Przedmiot Umowy Sprzedaży).
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 • Sklep – serwis internetowy, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta, dostępny pod adresem internetowym: www.missio.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje Klientom Produkty.
 • Strony – Sprzedawca i Klient.
 • Strona Sklepu – każda strona i podstrona internetowa, znajdująca się pod adresem: www.missio.pl
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i liczbę zamawianych Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

Zasady ogólne

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies
i akceptacja postanowień tych dokumentów najpóźniej w chwili składania Zamówienia.

Wykaz oferowanych przez Sprzedawcę Produktów znajduje się każdorazowo na Stronie Sklepu.

Regulamin dotyczy sprzedaży detalicznej Produktów za pośrednictwem Sklepu. Sprzedaż hurtowa możliwa jest po wcześniejszym ustaleniu odrębnych warunków ze Sprzedawcą.

Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wytwarzane przez Sprzedawcę bądź na jego zlecenie. Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski z uwzględnieniem wszelkich wymogów przewidzianych
w przepisach prawa polskiego (krajowego) i europejskiego.

Składanie zamówień

Wszystkie ceny podane na Stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają obowiązujący podatek VAT). Cena podana przy Produkcie w chwili złożenia zamówienia przez Klienta jest wiążąca. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Strony Sklepu, elektronicznie, jak również telefonicznie pod numerami telefonu: 22 536 90 22 lub 22 536 90 23.

Zamówienia składane za pośrednictwem Strony Sklepu można składać 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu, przez cały rok.

Dla skutecznego złożenia Zamówienia konieczne jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza Zamówienia, tj. w szczególności danych kontaktowych Klienta, w tym dokładnego adresu, na który Produkt ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail Klienta, a także akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Do złożenia zamówienia elektronicznego wskazane jest założenie konta. Konto może założyć każdy Klient, który posiada aktywny adres e-mail.

Składając Zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie wskazanych przez niego danych osobowych w zbiorze danych Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Kwestie związane z polityką prywatności Sklepu, w tym w szczególności dotyczące wglądu, poprawienia oraz usunięcia danych ze zbioru danych Sprzedawcy, dostępne są w odrębnej zakładce na Stronie Sklepu w dokumencie pt. „Polityka prywatności oraz polityka cookies”.

W celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia, Klient może zlecić Sprzedawcy przechowywanie swoich danych osobowych na potrzeby przetworzenia ich w celu realizacji kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient podaje osobisty login i hasło, które jest niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonym przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachować je w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Jednemu loginowi może być przyporządkowane wyłącznie jedno konto Klienta. Klient może sprawdzać aktualny przebieg realizacji Zamówienia na swoim koncie po uprzednim zalogowaniu się. W przypadku składania kolejnych zamówień dane adresowe Klienta są pobierane z ustawień jego konta.

W każdym wypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia pod względem jego rzetelności oraz anulowania danego Zamówienia w przypadku stwierdzenia jego niewiarygodności.

Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży Produktów. Przejście własności Produktów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Produkty (zastrzeżenie przejścia prawa własności).
W przypadku nie wpłacenia należności za zamówiony towar w przeciągu 7 dni, zamówienie zostanie usunięte z systemu sprzedaży.  

Koszty i termin wysyłki

Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu lub wskazanym przez Klienta w danych, stanowiących konto Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu. W przypadku zmiany adresu doręczenia Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o tym fakcie. W przypadku błędnego wskazania przez Klienta adresu w Zamówieniu, Sprzedający niezwłocznie wezwie Klienta do wskazania poprawnego adresu. Sprzedawca nie odpowiada za wskazanie błędnego adresu przez Klienta, a realizacja Zamówienia na błędnie wskazany adres jest uważana za Zamówienie zrealizowane.

Produkt jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, kurierem InPost lub  paczkomatu InPost.

Czas realizacji Zamówienia z dostawą na terytorium Polski wynosi od 1 do 3 dni roboczych (kurier InPost lub paczkomat InPost), licząc od daty przyjęcia Zamówienia i jego opłacenia (to ostatnie nie dotyczy zamówienia w opcji płatności przy odbiorze). W przypadkach szczególnych zastrzega się prawo do wydłużenia czasu realizacji do 10 dni roboczych (czas na uzupełnienie braków magazynowych).

Czas realizacji Zamówienia z dostawą na terytorium Polski wynosi od 2 do 6 dni roboczych (list polecony: Poczta Polska), licząc od daty przyjęcia Zamówienia i jego opłacenia.

Czas realizacji Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski jest zależny od rodzaju przesyłki oraz kraju dostawy, zgodnie z terminami podanymi przez Pocztę Polską.

Klient ponosi wszelkie koszty związane z doręczeniem Produktu w kwocie zależnej od wartości, gabarytu, wagi i miejsca doręczenia Zamówienia liczonej po uwzględnieniu formy płatności i sposobu wysyłki.

Klient pokrywa koszty wysyłki w każdym przypadku, jeżeli złoży Zamówienie z dostawą towaru poza terytorium Polski. Kwota jest zależna od kraju dostawy, wagi zamówionego towaru oraz rodzaju przesyłki i zostaje naliczona automatycznie podczas wypełniania formularza zamówienia.  

Płatności

Sprzedawca najpóźniej w chwili doręczenia Produktu przekaże Klientowi paragon fiskalny lub fakturę VAT za sprzedane Produkty. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta.

Klient w Zamówieniu każdorazowo dokonuje wyboru sposobu płatności, jednego ze wskazanych poniżej:

 • za pobraniem – przy odbiorze Produktu
 • przelewem – na rachunek bankowy Sprzedawcy 29 1020 1013 0000 0602 0002 6922 (przelewem elektronicznym e-przelewem lub kartą płatniczą w systemie firmy Paypal S.A.).

Odbiór Produktów      

Dostawy Produktów realizowane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Przy odbiorze Produktu/ów Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu. W szczególności Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu taśm lub plomb zabezpieczających naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy (plomby) są zerwane, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności dostawcy sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tej okoliczności. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o ewentualnych brakach ilościowych, uszkodzeniach bądź wszelkich wadach fizycznych Produktu.
       

Zamówienia płatne przelewem bankowym są przekazywane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty.

W przypadku, gdy Klient wybierze w Zamówieniu opcję płatności przy odbiorze (za pobraniem pocztowym), przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub e-przelewem (przelewy24) Zamówienia są przekazywane do realizacji w dniu złożenia Zamówienia, gdy jest ono złożone:
        – do godz. 10.00 – bieżącego dnia roboczego,
        – po godz. 10.00 – kolejnego dnia roboczego,
        – jeśli Zamówienie jest złożone w dzień wolny od pracy, to realizowane jest pierwszego dnia roboczego przypadającego po złożeniu

Zamówienia

W przypadku, gdy Klient wybierze w Zamówieniu opcję płatności przelewem/przekazem, a nie ureguluje należności w ciągu 14 dni, licząc od daty przyjęcia zamówienia oraz nie przedłuży terminu płatności drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną, Zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

W przypadku wyczerpania stanów magazynowych zamówionych towarów Sprzedawca może nie zrealizować Zamówienia w całości lub w części. O zaistniałym fakcie Klient zostaje niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia). Kwota rozliczenia jest odpowiednio skorygowana, a w przypadku wystąpienia nadpłaty zostaje ona odesłana na podane przez Klienta konto. 

Odstąpienie od umowy

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów:

 • przekraczających sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
 • bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu.

Datą odebrania zamówionego Produktu jest data jego doręczenia do Klienta przez Pocztę Polską. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Klient w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany jest do przesłania Produktu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.

Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Klient przesyła numer rachunku bankowego, na który powinna zostać zwrócona cena sprzedaży. Brak wskazania rachunku bankowego nie wpływa na ważność oświadczenia woli Klienta o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę obejmująca cenę Produktu oraz koszty dostarczenia zakupionego Produktu (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających    z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta sposobu nadania przesyłki pocztowej. Towar należy odesłać na adres: Sklep internetowy Missio-Polonia, Skwer Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa.

Zwrot należności za zwrócony Produkt zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zaproponował inne rozwiązanie.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

 • gdzie przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism.

Procedura reklamacji

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i pozbawione wad fizycznych oraz prawnych.

Wybrane Produkty mogą być objęte dodatkową gwarancją. Podstawą określenia warunków gwarancji jest wyłącznie dokument gwarancyjny wydany Klientowi przez Sprzedawcę. Brak wydania przedmiotowego dokumentu wyłącza objęcie ochroną gwarancyjną wskazanych Produktów.

W przypadku ujawnienia się wad fizycznych w Produkcie, istniejących w chwili zawarcia umowy sprzedaży, bądź stwierdzenia niezgodności z umową dostarczonego Produktu, Klient powinien zgłosić ten fakt nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o istnieniu wady lub niezgodności Produktu z umową. W reklamacji Klient musi wskazać na rodzaj wady, bądź rodzaj niezgodności oraz jednocześnie dostarczyć Produkt do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę, tj. na adres: Sklep internetowy Missio-Polonia, Skwer Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, z dopiskiem „reklamacja”.

Wszystkie reklamacje Klientów powinny być wysyłane na adres Sprzedawcy wskazany w §7 ust. 3 Regulaminu.

Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy poczytuje się za uznanie roszczeń klienta.

W przypadku usunięcia wad Produktów, bądź wymiany Produktu na nowy, Sprzedawca dostarczy Klientowi Produkt wolny od wad na swój koszt.

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Kwestie związane z polityką prywatności oraz ochroną udostępnianych przez Klientów danych osobowych reguluje osobny dokument: „Polityka prywatności oraz polityka „cookies”, dostępny na Stronie Sklepu w zakładce:

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności i plików cookies.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) – w odniesieniu do umów konsumenckich – oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
       

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 

Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.