WYDAWNICTWO „MISSIO-POLONIA”

(Od 1993 r.)

Wstęp

W encyklice „Redemptoris missio” papież Jan Paweł II zwrócił szczególną uwagę na stałą aktualność posłania misyjnego: „Kościoły lokalne winny zatem ożywiać swoją działalność duchem misyjnym, jako zasadniczym elementem ich duszpasterstwa zwyczajnego (…). Celowi temu służy przede wszystkim informacja poprzez czasopisma misyjne i inne pomoce audiowizualne. Odgrywają one znaczną rolę, gdyż dzięki nim można poznać życie Kościoła powszechnego, wypowiedzi i doświadczenia misjonarzy i Kościołów lokalnych, w których oni pracują”[1].

W odpowiedzi na apel Jana Pawła II ówczesny dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce bp Andrzej Suski 24 sierpnia 1993 r. powołał do istnienia Wydawnictwo Papieskich Dzieł Misyjnych „Missio-Polonia”, by swoją działalnością wspierało poszczególne dzieła misyjne”[2].

Wydawnictwo „Missio-Polonia”[3] służy informacji i animacji misyjnej prowadzonej przez Papieskie Dzieła Misyjne, zachęcając diecezje, a także zakony i zgromadzenia – poprzez dyrektorów diecezjalnych, promotorów i referentki – do otwartości na misyjne propozycje wydawnicze[4].

Lata 1993-1998

Pierwszym dyrektorem Wydawnictwa został ks. Jan Wnęk, kapłan diecezji tarnowskiej, który sprawował tę funkcję przez pięć lat, do roku 1998.

Wydawnictwo przejęło przygotowywanie oraz wydawanie czasopism i wszystkich materiałów do animacji misyjnej czterech dzieł: Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Papieskiej Unii Misyjnej, Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła.

Od początku istnienia Wydawnictwo prężnie się rozwijało, nieustannie propagując swoje publikacje i krzewiąc tym samym świadomość misyjną we wszystkich środowiskach Kościoła w Polsce.

„Missio-Polonia” wydaje w tym czasie trzy czasopisma: „Papieskie Intencje Misyjne”, „Świat Misyjny” i „Światło Narodów” oraz broszury do animacji misyjnej, jak również książki, foldery i plakaty.

Niewątpliwie dużym osiągnięciem była zmiana szaty graficznej czasopism „Papieskie Intencje Misyjne” oraz „Świat Misyjny” w 1997 r. Także w tym roku nastąpiła zmiana tytułu czasopisma „Papieskie Intencje Misyjne” na „Misje Dzisiaj”. Ponadto w tym samym roku Wydawnictwo zaczęło wysyłać „Misje Dzisiaj” do wszystkich polskich placówek misyjnych na całym świecie (ok. 1300 miejsc).

W 1994 r. zaczęły ukazywać się Misyjne Materiały Liturgiczne (Misyjne Materiały Liturgiczne. Wielki Post, Okres Wielkanocny i Biały Tydzień;  Misyjne Materiały Liturgiczne Tydzień Misyjny), a w 1995 r. po raz pierwszy przygotowano do druku Misyjne Materiały Liturgiczne. Kolędnicy Misyjni. Seria MML z czasem stała się podstawowym narzędziem animacji misyjnej w parafiach[5].

W roku 1995 po raz pierwszy Wydawnictwo przygotowało do druku kalendarz misyjny. Odbyło się to przy współpracy z misjonarzami kombonianami. Kalendarz został wydrukowany w Weronie w nakładzie ok. 45 000 egzemplarzy.

Rok później (1996 r.) wydano pierwsze materiały formacyjne zarówno dla dzieci (opracowywane odtąd corocznie), jak dla młodzieży, choć te pojawiały się w następnych latach sporadycznie.

W latach 1993-1998 wydrukowano 1 600 700 egzemplarzy czasopism, 2 035 000 folderów i materiałów informacyjnych, 497 500 książek oraz materiałów formacyjnych i liturgicznych. W sumie 4 133 200 wszystkich materiałów.

Lata 1999-2001

W 1998 r. stanowisko dyrektora Wydawnictwa objął ks. Antoni Mulka, kapłan diecezji tarnowskiej[6]. Wraz z nowym dyrektorem zaczęła się era Internetu, co umożliwiło dotarcie do bardzo dużej liczby odbiorców, czemu służyły strony internetowe Papieskich Dzieł Misyjnych, na których Wydawnictwo prezentowało swoją działalność.

Wydawnictwo podjęło współpracę z Telewizją Polską, Polskim Radiem oraz wieloma rozgłośniami diecezjalnymi, by promować ideę misyjną poprzez swoje publikacje.

W roku 2000 diecezja tarnowska wspólnie z Wydawnictwem opracowała czterostronicową wkładkę do „Misji Dzisiaj”, w której prezentowane są wydarzenia misyjne z diecezji[7].

W latach 1999-2001 wydano 816 000 egzemplarzy czasopism, 1 506 000 folderów i materiałów informacyjnych, 316 500 książek oraz materiałów formacyjnych i liturgicznych. W sumie 2 638 500 wszystkich materiałów.

Od roku 2002

W 2002 r. stanowisko pełnomocnika dyrektora PDM ds. Wydawnictwa objął Andrzej Lendzion, który następnie od roku 2008 został mianowany pełniącym obowiązki dyrektora Wydawnictwa[8]. W roku 2011 został mianowany dyrektorem Wydawnictwa[9] i sprawuje tę funkcję do dnia dzisiejszego.

W 2011 r. „Światło Narodów” zmienia tytuł na „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne”. Redaktorem naczelnym zostaje prof. Jarosław Różański OMI (ówczesny kierownik Katedry Historii Misji oraz kierownik Sekcji Misjologii na UKSW), a jego zastępcą ks. dr Tomasz Atłas (dyr. krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych). Dzięki współpracy z kadrą profesorską z całej Polski oraz z zagranicy czasopismo zyskuje stricte naukowy charakter.

W roku 2012 czasopismo „Misje Dzisiaj” po raz kolejny zmieniło swoją szatę graficzną, dostosowując się do wymogów współczesnych standardów wydawniczych. Dzięki tej zmianie udało się utrzymać nakład wydawanego czasopisma, co nie jest łatwe w sytuacji powszechnego spadku czytelnictwa.

Aby uatrakcyjnić i ułatwić korzystanie z materiałów liturgicznych i formacyjnych, Wydawnictwo wprowadziło wkładki oraz płyty CD i DVD, na których umieszczane są pokazy multimedialne, jak również filmy prezentujące pracę misjonarzy w krajach misyjnych. Są one  chętnie wykorzystywane do pracy z dziećmi na katechezie i na spotkaniach grup misyjnych w parafiach.

W 2015 r. również diecezja kielecka opracowała własną wkładkę do „Misji Dzisiaj”, w której prezentuje wydarzenia misyjne diecezji. Dzięki temu po czasopismo zaczęła sięgać większa liczba osób, co przełożyło się na wzrost liczby rozprowadzanych egzemplarzy w diecezji kieleckiej z 305 do 1370 egzemplarzy.

18 grudnia 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpisało nasze czasopismo „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne” do wykazu czasopism naukowych (Część B) i przyznało 3 punkty za publikacje w wyżej wymienionym czasopiśmie[10].

Ponadto Papieskie Dzieła Misyjne w 2016 r. nawiązały współpracę z takimi czasopismami, jak „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Przegląd Katolicki”, „Nasz Dziennik”, do których na Niedzielę Misyjną i Tydzień Misyjny Wydawnictwo opracowuje foldery. Zostają one rozprowadzone wraz z wyżej wymienionymi czasopismami w nakładzie 431 000 szt. rocznie.

 Podsumowanie

Wydawnictwo w latach 1993-2018 wydało 6 007 300 egzemplarzy czasopism, 18 132 750 folderów i materiałów informacyjnych, 2 491 278 książek oraz materiałów formacyjnych i liturgicznych. W sumie 26 631 328 egzemplarzy materiałów.

Ponadto Wydawnictwo przygotowuje materiały promocyjne: zakładki, mapy świata, puzzle, krzyżyki, długopisy, bransoletki, plecaki, magnesy, kubki, filiżanki, smycze, przypinki, różańce, gry towarzyskie, chusty, czapeczki, koszulki, świece.

 


[1] Jan Paweł II, Redemptoris missio, 83.

[2] Dekret w sprawie powołania Wydawnictwa i mianowania dyrektora z dn. 24 VIII 1993 r. , l.dz. 83/93, Archiwum PDM w Warszawie.

[3] Dalej „Wydawnictwo”.

[4] Sprawozdanie z działalności Papieskich Dzieł Misyjnych w 2001 roku, s. 56.

[5] Sprawozdanie z działalności Papieskich Dzieł Misyjnych w 2007 roku, s. 63.

[6] Dekret z dn. 26 VIII 1998 r., l.dz. 193/98, Arch. PDM.

[7] Pierwszym numerem „Misji Dzisiaj”, do którego została dołączona wkładka tarnowska, był nr 5/2000.  Sprawozdanie pastoralne i finansowe za rok 2018 z diec. tarnowskiej, s. 2, Arch. Biura Misyjnego diec. tarnowskiej.

[8] Dekret z dnia 3 XI 2008 r., l.dz. 380/DK/2008, Arch. PDM.

[9] Dekret z dnia 8 IV 2011 r., l.dz. 101/DK/2011, Arch. PDM.

[10] Część B wykazu czasopism naukowych. Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu impact factor (if), pozycja 916: https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/57768c2cb322779eb01734014ff4be38.pdf (dostęp: 01.07.2018).


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23